Sepet

Geri Satıcı Açıklaması

Peygamberimizin Hayatı - Salih Suruç (2 Cilt)-1985
(#493724912)
Belirtilen tüm özellikler bilgilendirme amaçlı olup, farklı nitelikte özellikler olabilir. Ürünü satın almadan evvel ürünü satan satıcı ile teyit etmenizi öneririz.

Peygamberimizin Hayatı - 2 Cilt (Karton Kapak) Günümüzde insanlığın asıl ızdırabı, kainatın efendisi Hz. Muhammed`i (a.s.m.) tam manası ile tanımamış, hakiki şahsiyetini bilememiş olmasından ve getirdiği, hayat bahşeden esaslara aşk ve şevk içinde kucak açmayışından gelmektedir. Dünyanın manevi sarsıntısı da, sıkıntısı da, anarşi ve huzursuzluk içinde bocalayışı da bundan doğmaktadır. Onu anlamadıkça sevmedikçe ve hayat bahşeden prensiplerini kendisine rehber edinmedikçe de insanlığın bu sıkıntı, sarsıntı ve buhrandan kurtulması mümkün değildir. İnsanlık onu anlamak zorundadır! Bu eserimiz, onun bir nebze olsun anlaşılmasına vesile olacaksa kendimizi bahtiyar addedeceğiz.

Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 848
Cilt Tipi Ciltli
Boyut 16.5 x 24 cm

Önsöz

Yeryüzünde gelip geçmiş insanların en mümtaz ve müstesna fertleri, Hz. Âdem’le (a.s.) başlayan peygamberler silsilesidir. Bu sil­silenin en büyük ve en mükemmel halkasını da, hiç şüphe yok ki Son Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.) teşkil eder.

Zira o, kendisinden evvelki bütün peygamberlerin bütün yüksek ahlâk ve âlî seciyelerini kendisinde toplayarak “Hâtemü’l-Enbiya” manasıyla bütün peygamberlere reis, onların dinlerinin aslına vâris, kendisinden sonra gelen ve onun terbiye ve irşadı ile kemâl bulan milyonlarca evliya, asfiya ve sulehaya üstad ve muallim olmuştur.

Onun (a.s.m.) nurundan evvel kâinat umumî bir mâtem için­deydi. Mevcudat birbirine düşman, bütün cansız varlıklar birer ce­naze, insanlar ebedî yokluğa mahkûm yetim hükmündeydiler.

Onun getirdiği nurla, kâinat birden şenlenerek cûş-u huruş için­de muhteşem bir zikir ve şükür mescidi haline gelmiştir. Mevcudat, artık birbirine düşman değil, kardeş olmuş; cansız varlıklar, Ce- nab-ı Hakk’m sonsuz hikmetine mazhar ve insanların emrine mu- sahhar birer memur vaziyetini almıştır. İnsanlar ise, ebedî yok oluş­tan kurtulmuş, Hâlık-ı Zülcelâl’in sonsuz saadetler ülkesi olan cen­netine davetli aziz birer misafir durumuna girmişlerdir. Kısacası, âlemlere rahmet olarak gönderilen o zât, insanlığın gecesini gündü­ze, kışını bahara çevirmiştir.

En küçük bir alışkanlığı bile, tiryakisine bıraktırmak çok zah­metli ve uzun zaman isteyen bir iş olduğu halde, Âlemler Fahri O Şanlı Nebi, câhil, vahşî ve inatçı insanların dem ve damarlarına işle­miş hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş pek çok âdetini kısa zamanda, tek başına, hiçbir zora başvurmadan kaldırmaya muvaffak olmuştur. Kendi çocuğunu canlı canlı toprağa gömen o vahşî topluluktan, en medenî milletlere medeniyet dersi verecek derecede yüksek seviyeli bir cemiyet meydana getirmiştir.

İçtimaî bakımdan çok düşük bir hayatın yaşandığı, hiç kimsenin hayatından emin olmadığı, karanlık bir dünyaya doğan o Hidayet Güneşi, getirdiği saadet düsturlarıyla kısa zamanda yüksek anlayışlı ve yüce ahlâklı insanların yaşadığı emniyetli bir İçtimaî hayat tesis etmiştir.

İşte, böylesine müstesna, nurani bir şahsiyetin sahibi Hz. Mu- hammed’in (a.s.m.), 23 sene gibi kısa bir zamanda bütün dünyanın düşmanlığına ve her türlü manilere rağmen başardığı bu muazzam maddî mânevî inkılâb, dost düşman herkesin hayranlık ve takdirini kazanmıştır.

Tevhid davasını omuzlandığı gün inanç ve fikirlerini paylaşacak tek bir kişi bile yeryüzünde yoktu. Vefatından az önce Arafat da­ğında irad buyurdukları Veda Hutbesi esnasında ise etrafında altın­dan halkalar halinde yüz bini aşkın sahabe bulunuyordu. 1400 kü­sur sene sonra bugün ise, onun getirdiği nurun etrafında renkleri ayrı, dilleri farklı ve fakat inanç ve gönül birliği içinde bulunan bir buçuk milyarı aşkın ümmeti mevcuttur. Dillerinde onun ismi var­dır. Hayatlarında onun getirdiği ebedî nizam hâkimdir.

Kâinat Kitabının derin muammasını en güzel surette anlayan ve ders veren de yine o olmuştur.

Onun ders verdiği hikmetten mahrum felsefeci, kâinattaki haki­kî hikmeti elde edemez. Vesvese ve şüpheler girdabında kalp ve ru­hunu kaybedeceği gibi, aklını da geveze eder. Kendi gibi çoklarını da yoldan saptırır.

Onun Kur’an ahlâkını kendisine rehber edinmeyen ahlâkçının, onun ortaya koyduğu prensipleri benimsemeyen içtimaiyatçının insanları götüreceği yer, bir başka ahlâksızlık ve huzursuzluk zemi­ni olacaktır.

Yazar, ondan ilhamını ve edebini almazsa, her zaman ruhsuz, mânevîyatsız ve eksik yazacaktır.

Hatib, onun hitabet tarzını bilmez ve ondan mevzuunu almazsa, kalp ve ruhlar üzerinde derin tesir icra edemeyecektir.

Edebiyatçı, onun nezih edebini bilip kendini onunla edeplen- dirmezse, edebsizlik çamurunda hem boğulacak, hem başkalarını boğacaktır.

Komutan, onun harp siyasetini bilmezse, hezimete uğramaktan, zulüm ve vahşet irtikâb etmekten kendisini kurtaramayacaktır.

İdareci, onun idarecilik vasfını bilmezse, hayatta kâmil manada muvaffakiyeti pek az elde edecektir.

San’atkâr, onun ibretli nazarıyla kâinata, eşyaya, insana bak­mazsa, tabiatperestlikten kendisini kurtaramayacaktır.

Eğitimci, onun şefkat, sevgi ve saadet bahşeden terbiye düstur­larını bilmezse, vazifesinde gereği gibi başarı elde edemeyecektir.

Çok şeyi unutturan, eskiten ve duyulmaz hale getiren zaman, Kâinatın Efendisinin nurani sadâsını değil unutturmak, eskitmek; belki daha gür bir şekilde günümüze kadar aşk ve şevk içinde taşı­mıştır; kıyamete kadar da daha parlak bir surette taşıyacaktır. Bu­gün onun Asr-ı Saadetinden akıp gelen kutsi eda ve sadâsı, ruhla­rımızı, gönül ve vicdanlarımızı bir başka tatlılık, bir başka heyecan ve bir başka haşmet ile okşamaktadır. Bize yeniden hayat, yeniden aşk, yeniden ümit, metanet ve cesaret vermektedir.

Böylesine bir Yüce Peygamberin (a.s.m.) örnek hayatını kaleme almak, o nur kaynağından asrımızın karanlıklarını aydınlatacak huz­meler sunmak, elbette çok büyük ve şerefli bir vazifedir; büyüklüğü nisbetinde de dikkat ve hassasiyet isteyeceği muhakkaktır. Şimdiye kadar Resûl-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) hayatı yüzlerce defa yazıl­mıştır. Fakat onun (a.s.m.) beşerî şahsiyetiyle peygamberlik vazifesinden gelen mânevi şahsiyetinin muvazeneli şekilde nazara veril­mesi hususunda her zaman gerekli dikkatin gösterildiği söylenemez.

Siyerler ve tarihler, aynı zamanda sosyal hadiseleri tespit eden birer tarihî kaynak olmak hüviyetleriyle daha çok Peygamberimizin beşeri şahsiyeti üzerinde durmuşlardır; risâlet makamındaki ulvî şahsiyetine ise, aynı nisbette dikkatleri çekmemişlerdir.

Hâlbuki, o eşsiz zâta gerçek hürmet ve itaat hislerini telkin ede­cek olan, daha çok peygamberlik şahsiyetindeki müstesna kemâlâtı- nın bilinmesidir.

Gerçi onun ümmete her cihetten imam ve örnek olduğunu gös­termek zaruretine binaen, beşerî ahvâlinden bahsetmek de elbette gerekli, hatta zarurîdir.

Fakat onun ulvî şahsiyetini idrak edebilmeye, sathî nazar sahip­leri için sadece bu beşerî yönü nazara vermek yeterli değildir.

Bunun için Peygamberimizin bir çekirdeğe benzetilen beşerî ah­vâlini anlatırken o çekirdekten çıkan haşmetli Tûbâ ağacı gibi mâ­nevi hüviyetine, risâlet şahsiyetine de zaman zaman nazarları çevir­mek gerekmektedir. Ta ki ona lâyık hürmet ve muhabbet, hakkıyla gösterilebilsin.

Mesela, o zâtın çarşı içinde bir at alış verişinde, sıradan bir be­deviyle pazarlık yapmasına bakıldığında, mânevi şahsiyetinin anla­şılması, idrak edilmesi mümkün değildir. Bu durumda hemen akıl gözünü kaldırıp, onun refrefe binip, semâvâtı geçip, hatta Cebrail’i bile geride bırakarak ta Kâb-ı Kavseyn makamına yükseldiği risâlet şahsiyetine bakılmalıdır. Ancak böylece beşerî halleriyle risâlet şah­siyeti arasında tam bir köprü ve denge kurulmuş olabilir.

Uzun süren titiz bir çalışma sonunda vücut bulan elinizdeki eserde, bu hususa azamî derecede ihtimam gösterilmiş, mütehassıs bir heyetin dikkatli tedkiklerinden sonra sîzlerin istifadesine su­nulmuştur.

Eserin telifinde, günümüz insanının anlayabileceği bir lisan ve okuma rahatlığı sağlayacak bir üslûp kullanılmasına da hassasiyet gösterilmiştir.

Günümüzde insanlığının asıl ızdırabı, Kâinatın Efendisi Hz. Muhammed’i (a.s.m.) tam manasıyla tanımamış, hakikî şahsiyetini bilememiş olmasından ve getirdiği esaslara karşı lakayt kalmasın­dan, onlara aşk ve şevk içinde kucak açmayışından gelmektedir. Dünyanın mânevi sarsıntısı da, sıkıntısı da, anarşi ve huzursuzluk içinde bunalması da bundan doğmaktadır.

Onu anlamadıkça, sevmedikçe ve hayat bahşeden prensiplerini kendisine rehber edinmedikçe de insanlığın bu sıkıntı, sarsıntı ve buhrandan kurtulması mümkün değildir.

İnsanlık, onu anlamak zorundadır.

Bu eserimiz, onun bir nebze de olsa anlaşılmasına vesile ola­caksa kendimizi bahtiyar addedeceğiz.

Sizi eserle başbaşa bırakırken, eserin hazırlanmasında en az be­nim kadar gayret gösteren, himmetlerini ve yardımlarını hiçbir za­man esirgemeyen kıymetli ilim ehli hocalarıma, değerli büyükleri­me ve muhterem mesai arkadaşlarıma burada tekrar tekrar samimi teşekkürü bir borç bilir, sözlerimi şu veciz ve özlü duayla bitiririm:

Yâ Erhamerrâhîmin! Resûl-i Ekrem’in (a.s.m.) hürmetine bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve Dâr-ı Saadet’te onun âl ve ashabına komşu eyle! Âmin. Âmin. Âmin.

SALİH SURUÇ

3 Ramazan 1401 / 5 Temmuz 1981

Üsküdar

 

 

 

 

İçindekiler

Önsöz      17

MEKKE DEVRİ (571-621)

Birinci Böliim PEYGAMBER EFENDİMİZİN DÜNYAYA GELİŞİNE KADAR OLAN HADİSELER

RESÛL-İ EKREM EFENDİMİZİN PÂK NESEPLERİ              27

Yirminci Dededen Sonraki Neseb Çizgisi               29

Adnan’dan Hz. İbrahim’e kadar             29

PEYGAMBER EFENDİMİZİN MEŞHUR DEDELERİ            30

Kusayy    30

Hâşim      31

Şeybe [Abdülmuttalib]           32

Abdülmuttalib’in Rüyası         33

Abdülmuttalib ve Kureyş İleri Gelenleri                35

Şam’a Gidiş             36

Abdülmuttalib’in Su Aramaya Çıkması  37

Kıymetli Mallar İçin Kur’a Çektiler        38

Abdullah 39

Abdülmuttalib’in, Oğullarıyla Konuşması              39

Kur’a Çekilişi           40

Kur’a Neticesi          42

Hz. Abdullah’ın İffeti             44

Hz. Abdullah’ın, Hz. Âmine’yle Evlenmesi            45

Hz. Abdullah’ın Vefatı           46

Hz. Abdullah’ın Bıraktığı Miras             48

FİL VAK’ASI           48

Kulleys’in Kirletilmesi ve Ebrehe’nin Kararı          49

Ebrehe ve Abdülmuttalib.... .     50

Mekke Boşaltılıyor!                  51

Ordu Harekete Hazır; Fakat!  51

İkinci Böliim

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DÜNYAYA GELİŞİ VE ÇOCUKLUĞU

PEYGAMBERİMİZİN DÜNYAYA TEŞRİFLERİ    57

O An       58

Annesinin Dilinden 58

Şifa ve Fâtıma Hâtun’un Müşâhedeleri   59

Abdülmuttalib’e Verilen Müjde             60

Nur Çocuğa İsim Verildi: Muhammed (a.s.m.)      61

DÜNYAYA TEŞRİFLERİ SIRASINDA MEYDANA GELEN HÂRİKA

HADİSELER           61

Teşrif Ettikleri Gece Bir Yıldız Doğdu    62

Medâyin’deki Kisrâ Sarayından 14 Burç Çatırdayarak Yıkıldı               63

Kâbe’nin İçini Karanlık ve Kirlere Boğan Putların Pek Çoğu Başaşağı

Yıkıldı         65

İstahrabad’da Bin Seneden Beri Yanmakta Olan, Mecûsîlerin Kocaman

Ateş Yığınları Bir Anda Sönüverdi         66

Takdis Edilen Meşhur Save (Taberiyye) Gölü Bir Anda Kuruyuverdi 66

Dünyaya Teşrifleri Ânında, Şark ve Garbı Küçük Bir Oda Gibi Aydınlatan

Bir Nur Görüldü         66

Semave Vadisi, Taşan Seller Altında Kalıp Suya Garkoldu    66

Gökkubbeden Salkım Salkım Yıldızlar Döküldü    67

PEYGAMBERİMİZİN SÜTANNEYE VERİLMESİ 67

Çocukları Sütanneye Verme Âdeti         69

Benî Bekir Kabilesi Kadınlarının Mekke’ye Gelişi 70

İlk Bereket              „                   72

Devenin Memeleri Sütle Doldu              72

PEYGAMBER EFENDİMİZ, SA’D OĞULLARI YURDUNDA               74

Yayla Kuraklıktan Kurtuluyor!               75

Peygamberimizin, Annesine Getirilişi  79

Peygamberimiz, Yine Benî Sa’d Yurdunda             79

PEYGAMBER EFENDİMİZİN GÖĞSÜNÜN YARILMASI    80

PEYGAMBER EFENDİMİZİN, ANNESİNE GETİRİLMESİ   82

Peygamber Efendimiz Annesinin Yanında             85

Baba Kabrini Ziyaret               85

PEYGAMBERİMİZİN, YAHUDİ ÂLİMLERİNİN DİKKATİNİ

ÇEKMESİ                86

HZ. ÂMİNE’NİN EBEDÎ ÂLEME GÖÇÜ               87

Hz. Âmine’nin Defni              ..                89

Definden Sonra       90

Hem Anneden, Hem Babadan Yetim!      90

Erken Vefatlarının Hikmeti        91

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ANNE VE BABASININ İMANLARI

MESELESİ               92

PEYGAMBERİMİZ, DEDESİ ABDÜLMUTTALİB’İN HİMÂYESİNDE 94

Dedesinin Minderine Sadece O Otururdu!             95

Sevgili Peygamberimiz Biraz Gecikince!                96

Seyf b. Zî Yezen, Abdülmuttalib’e Neler Söyledi?  96

Peygamber Efendimiz, “Rahmet” Vesilesi!                 99

ABDÜLMUTTALİB’İN VEFATI             100

Peygamberimizin Gözyaşları  101

PEYGAMBERİMİZ, AMCASI EBÛ TÂLİB’İN YANINDA    102

Peygamberimiz, Amcasıyla Yağmur Duasında!      104

Fâtıma Hâtun’un Peygamberimize Sevgisi             104

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KOYUN GÜTMESİ               105

Eğlencelere Katılmaktan Alıkonması         107

Üçüncü Bölüm PEYGAMBER EFENDİMİZİN 12 YAŞINDAN 38 YAŞINA KADAR OLAN HAYATI

PEYGAMBERİMİZİN, AMCASIYLA ŞAM’A GİDİŞİ           111

MESCİD-İ NEBEVÎ’NİN İNŞASI            413

Ezvac-ı Tâhirat İçin Odalar Yapılması    415

HANÎNÜ’L-CİZ’ MÛCİZESİ   415

Hasan-ı Basrî Ne Derdi?          417

Bir Başka Rivayet    417

EZANIN MEŞRU KILINMASI                418

Peygamberimizin Ashapla İstişâresi       418

Abdullah B. Zeyd’in Rüyası    419

Hz. Ömer’in de Aynı Rüyayı Görmesi    420

PEYGAMBERİMİZİN, EV HALKINI MEKKE’DEN GETİRTMESİ 421

Hz. Âişe’nin Düğünü              422

ASHÂB-I SUFFA    423

Peygamberimizin Ashâb-ı Suffa’ya Yakın Alâkası 424

Peygamberimizin Va’z ve Hitabelerini Kaçırmamaları           426

Ebû Hüreyre Anlatıyor           426

İLK İSLAM DEVLETİ             427

Şehir Devletinin Anayasası     429

MÜŞRİKLERE MUKABELEYE İZİN VERİLMESİ 432

ETRAFA SERİYYELER GÖNDERİ! fYOR              435

İlkSeriyye                  436

Ubeyde b. Hâris Seriyyesi       436

EBVA GAZÂSI         437

HİCRET’İN L SENESİNİN DİĞER MÜHİM BAZI HADİSELERİ 438

Ashaptan Es’ad b. Zürâre ile Gülsüm b. Hidm’in Vefatı        438

Abdullah b. Zübeyr’in Dünyaya Gelişi   439

Onuncu Bölüm HİCRET’İN 2. SF ^Sİ

HİCRETİN 2. SENESİNDEKİ GAZA VE SERİYELER            443

Buvat Gazâsı           443

Safevan Gazâsı        443

Uşeyre Gazâsı         444

Abdullah b. Cahş Seriyyesi      444

Hakem b. Keysan Nasıl Müslüman Oldu?              447

KIBLENİN MESCİD-İ HARAM’A ÇEVRİLMESİ   448

İki Kıbleli Mescit    449

Kuba Mescidi Kıblesi               451

Bibliyografya          453

Fihrist      :               515

 

İçindekiler

BEDİR MUHAREBESİ            -              25

Kureyş’in Ticaret Kervanı       .25

Peygamberimizin Durumu Haber Alması              25

Sa’d ve Babası             25

Ümmü Varaka        26

Medine’den Hareket                               .. .26

Yaşları Küçük Olanların Geri Çevrilmesi               27

Develere Nöbetleşe Binilmesi 28

Kureyş Kervanının Yol Değiştirmesi       28

Kureyş’in Harbe Hazırlanması                28

İslam Ordusu, Zefıran Mevkiinde           ,               30

Mücahitlerle İstişâre                 30

Düşman Ordusu Sayısının Tahmin Edilmesi          32

Müşrik İleri Gelenlerin Vurulacakları Yerler         33

İslam Ordusunun Bedir’e Önce Gelişi    -              33

Peygamberimiz İçin Gölgelik Yapılması 34

Ordunun Harp Nizamına Sokulması         .35

Dua ve İbâdet ile Geçirden Gece            35

İki Ordu Karşı Karşıya            36

Muhacirlerden İlk Şehit            36

Müşriklerin Yere Serilmeleri   37

Hz. Ebû Bekir ile Oğlu              39

Harp Başladı           39

Hâris b. Süraka’nın Şehit Düşmesi          40

Peygamberimizin Mücahitleri Harbe Teşviki        40

Umeyr’in Şehit Düşmesi         40

Bir Mucize              41

Peygamberimizin Münâcâtı ve Meleklerin Yardıma Gelmesi               42

Mücahitlerin Kahramanca Çarpışmaları -              43

Ebû Cehil’in Öldürülmesi        43

“Ebû Cehil, Bu Ümmetin Firavunudur!”   45

Netice      .,              46

Esirler ve Ganimetler                      47

Ganimet Mallarının Dağıtılması             -48

Esirler Hakkında Meşveret       48

İnen Ayetler —         50

Peygamberimizin Esirler Hakkında Müslümanlara Tavsiyesi               51

Peygamberimizin, Sakladığı Altınları Abbas’a Haber Vermesi!             51

Hz. Zeyneb’in Gerdanlığım Göndermesi               52

Bedir Zaferi’nin Akisleri         53

Ebû Leheb’in Ölümü                 53

MÜNAFIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI i 55

BENÎ KAYNUKA GAZÂSI     66

Abdullah b. Übey’in Peygamberimize Müracaatı   69

Ubâde b. Sâmit’in Sözleri          69

Kaynukaoğullarının Medine’den Çıkıp Gitmeleri  70

SEVİK GAZVESİ    -               >              71

HİCRET’İN 2. SENESİNİN DİĞER MÜHİM BAZI HADİSELERİ         72

Ramazan Orucunun Farz Kılınması          72

Sadaka-i Fıtr’ın Vacip Kılınması —          -            73

İlk Bayram Namazının Kılınması                                           —            73

Zekâtın Farz Kılınması            -              -                74

Hz. Rukiyye’nin Vefatı—  -      —              74

Ebu’d-Derdâ’nın Müslüman Olması -.                                   -              75

Hz, Fâtıma ile Hz. Ali’nin Evlenmesi      -                 -.76

Peygamberimizin, Kızı Hz. Zeyneb’i Mekke’den Getirtmesi 76

Muhacir Müslümanlardan Osman b. Maz’un’un Vefatı         -77

İlk Kurban Bayramı Namazının Kılınması              -              ...11

On Birinci Bölüm HİCRET’İN 3. SENESİ

ŞÂİR KA’B B. EŞREF’İN KATLİ                             -              81

GATAFAN GAZÂSI.—.—            82

Gavres’in Suikast Teşebbüsü  —-—- -                                                   -               ——        83

KARDE SERİYYESİ                 84

PEYGAMBERİMİZİN, HZ. HAFSA’YLA EVLENMESİ         86

PEYGAMBERİMİZİN, HUZEYME KIZI HZ. ZEYNEB’LE EVLENMESİ 86

HZ. HASAN’IN DÜNYAYA GELİŞİ       87

UHUD MUHAREBESİ 1        87

Kureyş İleri Gelenlerinin Teklifi            88

Müşrik Ordusu Hazır                    89

Medine’ye Gelen Haber            90

Kureyş Ordusu Uhud’da         91

Peygamberimizin Rüyası          91

Ashapla İstişâre             92

Hz. Hayseme’nin Konuşması   93

Karar       94

Kesin Karardan Sonra             94

İslam Ordusu          95

Cenneti Arzulayan Sahabe        96

Yahudi Yardımının Reddedilmesi           97

Peygamberimizin Orduyu Teftişi           98

Şeyheyn’de Geçen Gece            98

Bir Sahabenin, Peygamberimizi Gece Beklemesi      99

İslam Ordusu Uhud’da            100

Münafıkların Ordudan Ayrılması           100

Münafıklarla İlgili İnen Ayet                 .                   101

Muhayrık’ın İslam Ordusuna Katılışı     101

İslam Ordusu Karargâhı          102

İki Ordu Karşı Karşıya            103

Tek Tek Vuruşma   104

Hz. Hamza’nm, İkinci Sancaktarı Yere Sermesi     104

Ebû Dücâne’nin Peygamberimizden Kılıcı Alması 106

Düşmanın Bozguna Uğraması 107

Uhud’un İlk Şehidi   107

Harbin Seyrini Değiştiren Hadise             108

Hâlid b. Velid’in Fırsatı Değerlendirmesi                108

İslam Ordusunun Dağılması!   .               -                    109

“Zülfıkâr Gibi Kılıç, Ali Gibi Yiğit Bulunmaz!”      110

Sa’d b. Ebî Vakkas’ın Müşriklere Ok Yağdırması        111

Hz. Talha b. Ubeydullah’ın Kahramanlığı               —. ..... 111

Hz. Hamza’nın Şehâdeti          ...—......   .............                                    —113

HACCIN FARZ KILINMASI   557

Peygamber Efendimizin, Niyetlendiği Haccı Tehir Etmesi      559

Hz. Ebû Bekir’in, Hac Emirliğine Tayini                559

Hz. Ali’nin Arkadan Gönderilmesi         559

Mekke’ye Varış       560

HİCRET’İN 9. SENESİNİN DİĞER MÜHİM BAZI HADİSELERİ 562

Urve b. Mes’ud’un Müslüman Olması ve Şehâdeti 562

Hz. Ebû Bekir’in Zevcesi Ümmü Rûman’ın Vefatı 563

Mestler Üzerine Meshin Emredilmesi     564

On Sekizinci Bölüm HİCRETİN 10. SENESİ

HZ. İBRAHİM’İN VEFATI     567

“Göz Ağlar, Kalp Üzülür”        -              568

Kabri Başında          569

Peygamberimizin Müslümanları İkazı   569

Bir İşaret -              570

HÂLİD B. VELİD’İN NECRAN’A GÖNDERİLMESİ              570

Peygamberimizin Hz. Hâlid’e Cevabı     571

Hâlid b. Velid’in, Benî Haris Heyetiyle Medine’ye Gelmesi  571

MÜSLÜMAN BELDELERE VÂLİ VE ZEKÂT MEMURLARI

GÖNDERİLMESİ     572

Muaz b. Cebel’in Yemene Gönderilişi    572

Peygamberimizin Emir ve Tavsiyeleri    573

HZ. ALİ’NİN YEMEN’E GÖNDERİLMESİ               574

VEDA HACCI        --             -              - -575

Medine’den Ayrılış  -              -              —            -              - 576

Mekke’ye Varış       -               -             577

Peygamberimizin Sa’y Edişi    - 577

Mina’ya Gidiş          —            57#

Veda Hutbesi          -              —.578

Öğle ve İkindi Namazlarının Beraber Kılınışı         -              -              581

İlk İşaret  -                                              — 581

Arafat’tan Müzdelife’ye          -                —          582

Müzdelife’den Mina’ya... -      -              —            -                                              —582

Kurban Kesme —    —              —                          581

Hz. Hâlid b. Velid’in, Efendimizin Alın Saçını Alması          -              583

Peygamberimizin İfaza Tavafı 584

Peygamberimizin İkinci ve Üçüncü Gün Cemrelerini Atışı  584

Muhassab’a Gidiş    584

Veda Tavafı            585

Medine’ye Dönüş    -               --             585

Medine’ye Varış      -               587

esved-î ansî’Nİn, nübüvvet davasiyla ortaya çikişi 587

MÜSEYLİME-İ KEZZAB’IN PEYGAMBERLİK İDDİASIYLA ORTAYA

ÇIKIŞI     -              -               588

On Dokuzuncu Bölüm HİCRETİN 11. SENESİ

ÜSAME ORDUSU   593

Peygamberimizin Hastalanması              -              593

Bazı Sözler              594

Bakî Kabristanı’m Ziyaret       595

Uhud Şehitlerini Ziyaret         596

Hz. Meymûne’nin Evinde       -              597

Peygamberimiz ve Hz. Âişe....                597

Peygamberimiz ve Sıddık-ı Ekber          598

En Ağır Hastalık, En Fazla Izdırap         -              598

İbni Mes’ud Anlatıyor            599

Ümmü Bişr Anlatıyor               599

Resul-i Ekrem’in, Bir Yazı Yazdırmak İçin Kâğıt Kalem İstemesi         599

Hastalığının Hafiflediği Gün     600

Efendimizin Müslümanlarla Helâlleşmesi              ...601

Mescide Açılan Kapıların Kapatılması    602

Hz. Ebû Bekir, Namaz Kıldırmaya Memur Ediliyor               603

Peygamberimizin Son Namaz Kıldırışı    603

Hz. Cebrail’in, Hatırını Sormak İçin Gelişi            603

Vefatından Bir Gün Evvel       —            -              -              ~              604

Hz. Cebrail’in İkinci Gelişi     -              -              -              604

O Pazartesi                  604

Peygamber Efendimiz, Hücre-i SaadeÜerinde        -              605

Hz. Ebû Bekir’in, İzin İsteyip Sünh’taki Evine Gidişi            605

Müslümanlara ve Ev Halkına Son Seslenişi            605

Peygamberimizin, Hz. Fâtıma’ya Söyledikleri        606

Son Anlar...             607

Hz. Cebrail ile Hz. Azrail’in Birlikte Gelişleri        607

Peygamberimizin, Rabbine Kavuşması     608

Vefattan Sonra -      609

Halkı Teskin Eden Sıddık-ı Ekber          -              610

Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer    610

Hz. Ebû Bekir’in Halife Seçilmesi           611

Hz. Ebû Bekir’e Umumî Biat  612

Peygamber Efendimizin Yıkanması ve Kefene Sarılması       613

Peygamberimizin Üzerine Namaz Kılınması          614

Resûl-i Ekrem’in Defni             614

Hz. Bilâl’in, Müslümanları Ağlatması     615

Peygamberimizin Kabre Konması           615

Bibliyografya            617

Fihrist      691 www.ayensoftware.com (Gittigidiyor XML API Entegrasyonu)

Daha Fazla Bilgi

Geri Taksit Bilgileri

Bireysel Kredi Kartları

Taksitli ödeme yapabilmeniz için alışveriş tutarınız en az 150 TL olmalıdır.

 • Worldcard : Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; Peşin fiyatına 4 taksit hesap ekstresine 3 + 1 taksit olarak yansıtılacaktır. 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 750 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
 • Bonus : Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit uygulanmaktadır.
 • Maximum : İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır.
 • CardFinans : Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; vade farkı ile 3, 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır.
 • Axess : Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 750 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farklı ile 12 taksit uygulanmaktadır. 750 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit avantajı 31 Ocak 2020 tarihine kadar geçerlidir. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır.
 • Erteleme kampanyalarında, ödemeler banka tarafından otomatik olarak ertelenir.
Güvenli alışveriş
Ticari Kredi Kartları

Ticari kredi kartlarına 9 aya varan taksit fırsatı!

Ticari kredi kartınızla gıda, altın ve telekomünikasyon dahil tüm kategorilerdeki ürünleri 9 aya varan taksitle alabilirsiniz. Detaylı bilgi

Taksitli ödeme yapabilmeniz için alışveriş tutarınız en az 150 TL olmalıdır.

 • Worldcard : Yapı Kredi Bankası Worldcard'ınızla (Anadolubank Worldcard dahil) yapacağınız ödemelerde; Peşin fiyatına 4 taksit hesap ekstresine 3 + 1 taksit olarak yansıtılacaktır. 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 750 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanmaktadır.
 • Bonus : Garanti Bankası Bonus Card, Shop & Miles, American Express, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card ve Eurobank Tekfen Bonus kartınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit uygulanmaktadır.
 • Maximum : İş Bankası Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkı ile 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır.
 • CardFinans : Finansbank ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; vade farkı ile 3, 6, 9 ve 12 taksit uygulanmaktadır.
 • Axess : Axess, Wings ve Free kartınızla yapacağınız ödemelerde; 150 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, 750 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit, vade farklı ile 12 taksit uygulanmaktadır. 750 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit avantajı 31 Ocak 2020 tarihine kadar geçerlidir. Citi Axess ve Citi Wings kartlarına taksit yapılmamaktadır.
 • Erteleme kampanyalarında, ödemeler banka tarafından otomatik olarak ertelenir.
Güvenli alışveriş
Kredili Ödeme Seçenekleri

Alışveriş kredisi nedir, koşulları nelerdir?

 • Tek seferde yapacağınız 750 TL ile 15.000 TL arası alışverişlerinizde, sepet tutarınız kadar alışveriş kredisi kullanabilirsiniz.
 • 36 aya varan vade seçenekleriyle alacağınız alışveriş kredisi Külçe Altın - Külçe Gümüş hariç tüm kategorilerde geçerlidir.
 • Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alışverişlerinizde kredi vade seçeneği 6 ay ile sınırlıdır.
 • Şubeye gitmeden ve sigorta masrafı olmadan alışveriş kredinizi anında alabilirsiniz.
 • Kredi son ödeme tarihine kadar oluşacak kredi faizinden kredi alan kişi sorumludur.

Alışveriş Kredisi nasıl kullanılır?

 • Ödeme ekranında yer alan "Alışveriş Kredisi İle Öde" butonuna tıklayın.
 • Sonraki adımda banka ekranına yönlendirileceksiniz.
 • Kredi tutarı ve vade sayısını belirledikten sonra kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
 • Alışveriş kredisi onaylandıktan sonra, tutar GittiGidiyor havuz hesabına aktarılacaktır.

Önemli

 • Alışveriş kredisi koşulları ve kredinin değerlendirme süreci banka sorumluluğundadır. GittiGidiyor'un kredi değerlendirme sürecinde yer almaz.
 • Alışveriş kredisinin taksitlendirilmesi, taksit ödemesi ve krediyle ilgili diğer tüm işlemler ilgili banka üzerinden yürütülür.
 • Sipariş iptali veya ürün iadesinden sonra alışveriş kredisinden caymak isterseniz bankanız ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.
:

:

:

:

:

Daha Fazla Bilgi

Geri Kargo Bilgileri

 • Satıldığı Bölge
 • : Bursa
 • Gönderim Alanları
 • : Tüm Türkiye'ye gönderilir.
 • Kargo Ücreti
 • : Ücretsiz Kargo
 • Kargo Süresi
 • : Saat 14:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.
 • Kargo Şirketleri
 • : Yurtiçi Kargo

Kargo Ücreti

:

Ücretsiz

Kargolama Zamanı

:

Saat 14:00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoya verilir.

Gönderim Alanları

:

Tüm Türkiye'ye gönderilir.

Daha Fazla Bilgi

Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.

Sayfa Başına Dön